Asmens duomenų apsauga

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (toliau - ULAC) tvarko asmens duomenis vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p.1) (toliau - Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, ULAC direktoriaus įsakymais bei kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

Duomenų apsaugos pareigūnas prižiūri ULAC veikos atitiktį Reglamentui (ES) 2016/679 ir padeda ją užtikrinti vadovaudamasis Reglamento (ES) 2016/679 37 straipsnio 6 dalies, 38 straipsnio 1 dalies, 39 straipsnio 1 dalies nuostatomis.
 
Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras tvarko ULAC pateiktus buhalterinės apskaitos ir personalo valdymo dokumentus ir užtikrina buhalterinės apskaitos ir personalo valdymo dokumentuose nurodytų asmens duomenų apsaugą.
 
Jeigu turite klausimų, problemų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu ULAC, prašome kreiptis elektroninio pašto adresu:
ulac@ulac.lt.


INFORMACIJA APIE UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS CENTRE TVARKOMUS ASMENS DUOMENIS

1. Asmenų aptarnavimas, jų prašymų ir skundų nagrinėjimas;
2. Darbuotojų duomenų tvarkymas, organizuojant ir tvarkant buhalterinę apskaitą;
3. Sutarčių vykdymas ir apskaita, buhalterinė apskaita ir mokėjimo pavedimų administravimas.

 

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas


Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centre tvarkos aprašas

 

Paieška
Renginių kalendorius
Naudingos nuorodos
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras Nugalėtojų g. 14 D,, Vilnius, Vilnius. Telefonas: (8 5) 230 0125. .