Pranešėjų apsauga

Aktualūs teisės aktai:
Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.
 
Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:
1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;  
2) pavojaus aplinkai;  
3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;     
4) neteisėtos veiklos finansavimo;  
5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
6) neteisėtu būdu įgyto turto;  
7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;  
8) kitų pažeidimų.
 
Siekiant veiksmingai įgyvendinti Įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ yra patvirtinti:
1. Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;
2. Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas;
3. Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.
 
Vidiniu kanalu gautos informacijos apie pažeidimus Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centre tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), patvirtintas Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriaus 2019 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 1V-25, nustato informacijos apie Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (toliau – ULAC) galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo ULAC veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, registravimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarką.
 
ULAC veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su ULAC sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).
 
Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti šiais būdais:
1. ULAC:
1.1. tiesiogiai kompetentingam subjektui, atvykęs į ULAC adresu Nugalėtojų g. 14D, Vilnius;
1.2. siunčiant pranešimą paštu, ant voko turi būti su žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“;
1.3. siunčiant informaciją elektroninio pašto adresu pranesejuapsauga@ulac.lt.
2. kompetentingai institucijai Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai tiesiogiai;
3. viešai (per visuomenės informavimo priemones).
 
Rekomenduojame asmeniui pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo formą.
 
Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.
 
Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:
  1. to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
  2. asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.
 
Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.
 
Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 
ULAC kompetentingas subjektas

ULAC kompetentingo subjekto funkcijas vykdo:
1) ULAC Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Ingrida Steikūnienė, tel. (8 5) 230 0124;
2) ULAC Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Lina Lasienė, tel. (8 5) 230 0125 (ULAC kompetentingo subjekto funkcijas vykdo laikinai nesant ULAC vyriausiosios specialistės Ingridos Steikūnienės).
Kompetentingas subjektas administruoja vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą, teikia konsultacijas dėl Įstatymo ir Aprašo nuostatų taikymo.

Paieška
Renginių kalendorius
Naudingos nuorodos
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras Nugalėtojų g. 14 D,, Vilnius, Vilnius. Telefonas: (8 5) 230 0125. .