Teisės aktai, reglamentuojantys ekstremalių sveikatai situacijų valdymą

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI
 1. Civilinės saugos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2009, Nr.159-7207).
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI
 1. 2010 m. spalio 20 d. nutarimas Nr. 1503 „Dėl valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 125-6425);
 2. 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimas Nr. 1213 „Dėl ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų sudarymo ir darbo organizavimo tipinės tvarkos aprašo ir ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose steigiami ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 102-5272 ).
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAI
 1. 2019 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. V-737 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V-341 „Dėl Bendradarbiavimo su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru tvarkos aprašo ir atstovų, atsakingų už bendradarbiavimą su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2019, Nr. 10148);
 2. 2016 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr. V-1005 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. V-657 „Dėl Keitimosi informacija apie ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius įvykius ir kitus riziką gyventojų sveikatai ir gyvybei keliančius įvykius tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2016, Nr. 22466);
 3. 2016 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. V-502 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V-341 „Dėl Bendradarbiavimo su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru tvarkos aprašo ir Atstovų, atsakingų už bendradarbiavimą su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo“;
 4. 2015 m. birželio 30 d. Nr. V-815 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiksmų, įtarus ar nustačius virusinės hemoraginės karštligės atvejį, aprašo patvirtinimo” (TAR, 2015, Nr. 11048);
 5. 2015 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. V-523 „Dėl mirusiųjų nuo virusinės hemoraginės karštligės  palaikų tvarkymo ir pervežimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2015-04-24, Nr. 2015-06158);
 6. 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. V-815 „Dėl 2001 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. 603 „Dėl užkrečiamųjų ligų židinio, atsiradusio panaudojus biologinį agentą, lokalizavimo ir likvidavimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (Žin., 2011, Nr. 110-5212);
 7. 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-601 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 74-3581);
 8. 2010 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-657 „Dėl keitimosi informacija apie ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius įvykius ir kitus riziką gyventojų sveikatai ir gyvybei keliančius įvykius tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 90-4783);
 9. 2009 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. V-274 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, vykdančių savo funkcijas cheminio užteršimo atvejais, rekomenduojamų asmeninių apsaugos priemonių ir naudojimosi jomis taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 46-1861);
 10. 2003 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. 171 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2003 „Civilinė sauga. Žmonių sanitarinio švarinimo punktų projektavimo reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, 37-1635);
 11. 2003 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. V-197 „Dėl užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų, kurie gali būti panaudoti kaip biologinis agentas, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 37-1625);
 12. 1999 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. 85 „Dėl lėšų rezervo užkrečiamųjų ligų profilaktikai ir šių ligų bei kitų ekstremalių situacijų pasekmėms šalinti nuostatų tvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 20-562).
BENDRI KELIŲ INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI
 1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 1V-713/V-1064 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, dalyvaujančių likviduojant ekstremalios situacijos padarinius, atsiradusius dėl pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų funkcijų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 155-7013).
KITI TEISĖS AKTAI
 1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. 1-134 „Dėl kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 46-2236).

Paieška
Renginių kalendorius
Naudingos nuorodos
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras Nugalėtojų g. 14 D,, Vilnius, Vilnius. Telefonas: (8 5) 230 0125. .