Teisės aktai, reglamentuojantys tuberkuliozės valdymą

EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI
 1. Europos Komisijos sprendimas Nr. 2012/506/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2002/253/EB, nustatantis atvejų (ligų) apibrėžimus, naudotinus pateikiant duomenis apie užkrečiamąsias ligas į Bendrijos tinklą pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2119/98/EB (OL L 262, 2012 9 27, p.1)
LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI
 1. Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas.
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMAI
 1. 2014 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. XII-964 „Dėl Lietuvos sveikatos 2014-2025 metų programos patvirtinimo”.
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI
 1. 2007 m. gegužės 23 d. nutarimas Nr. 509 „Dėl valstybinės tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės 2007 – 2010 metų programos“;
 2. 2002 m. liepos 16 d. nutarimas Nr. 1145 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti asmenims, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų, sąrašo ir šių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkos“ pakeitimo“;
 3. 1999 m. gegužės 7 d. nutarimas Nr. 544 „Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti asmenims, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų, sąrašo ir šių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkos“;
 4. 1999 m. kovo 30 d. nutarimas Nr. 355 „Dėl užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės priemonių, priskiriamų būtinosioms visuomenės sveikatos priežiūros priemonėms, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo“.
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAI
 1. 2018 m. lapkričio 21 d.  įsakymas Nr. V-1328 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 65 „Dėl Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo“ (TAR, 2018, Nr. 18986);
 2. 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. V-955 „Dėl Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus patvirtinimo“ (TAR, 2018-08-30, Nr. 13606);
 3. 2017 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. V-471 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 468 „Dėl Imunoprofilaktikos atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2017, Nr. 7297);
 4. 2017 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. Nr. V-112 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. V-772 „Dėl maisto tvarkymo įmonėse (skyriuose) kilusių per maistą plintančių ligų protrūkių tyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;
 5. 2016 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. V-837 „Dėl tuberkulioze sergančių asmenų išaiškinimo ir atvejo valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 6. 2016 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. V-361 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymo nr. V-109 „Dėl užkrečiamųjų ligų ir statistinių ataskaitos ir apskaitos formų patvirtinimo “ pakeitimo;
 7. 2016 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. V-237 „Dėl tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 
 8. 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. V-1487 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“;
 9. 2015 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. V-788 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-374  „Dėl tuberkulioze sergančių asmenų profilaktinio tyrimo dėl žmogaus imunodeficito viruso infekcijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;
 10. 2014 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. V-8 „Dėl Nacionalinės imunoprofilaktikos 2014–2018 metų programos patvirtinimo“;
 11. 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-1249  „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. 399 „Dėl tuberkulino mėginių atlikimo“ pakeitimo“;
 12. 2013 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. V-525 „Dėl Tuberkuliozės valstybės informacinės sistemos nuostatų ir Tuberkuliozės valstybės informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“;
 13. 2012 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47 – 1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“;
 14. 2012 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. V-528 „Dėl skiepijimo pažymėjimo įsigijimo, pildymo ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 15. 2012 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. V-57 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. V-1033 „Dėl tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės 2011–2014 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo“
 16. 2010 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. V-1033 „Dėl tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės 2011–2014 metų programos patvirtinimo“; 
 17. 2010 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. V-687 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų židinių privalomojo aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo;
 18. 2009 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. V-414 „Dėl pranešimų apie užkrečiamąsias ligas ir jų sukėlėjus patvirtinimo“;
 19. 2006 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. V-902 „Dėl sanitarinio transporto, kuriuo pervežami į asmens sveikatos priežiūros įstaigas ligoniai ir asmenys, įtariami, kad serga užkrečiamosiomis ligomis, valymo, dezinfekcijos, dezinsekcijos tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 20. 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-946 „Dėl Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų židinių privalomojo aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 21. 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“;
 22. 2005 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. V-109 „Dėl užkrečiamųjų ligų ir statistinių ataskaitos ir apskaitos formų patvirtinimo“; 
 23. 2004 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. V-772 „Dėl maisto tvarkymo įmonėse (skyriuose) kilusių per maistą plintančių ligų protrūkių tyrimo taisyklių patvirtinimo“;
 24. 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 673 „Dėl Privalomojo epidemiologinio registravimo, privalomojo informacijos apie epidemiologinio registravimo objektus turinio ir informacijos privalomojo perdavimo tvarkos patvirtinimo“;
 25. 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 468 „Dėl imunoprofilaktikos atlikimo taisyklių patvirtinimo“;
 26. 2002 m. rugpjūčio 6 d. įsakymas Nr. 399 „Dėl tuberkulino mėginių atlikimo ir statistinės ataskaitos formos Nr. 9 „Tuberkulino mėginių atlikimo statistinė ataskaita“ patvirtinimo“;  
 27. 2002 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. 277 „Dėl pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių asmenims ar įtariamiems sergant, taip pat šių ligų sukėlėjų nešiotojams iki bendrosios praktikos gydytojo leidimo negalima tęsti darbo, sąrašo patvirtinimo”;
 28. 2002 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. 278 „Dėl pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi būti hospitalizuojami, izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąrašo patvirtinimo”;
 29. 2002 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. 258 „Dėl ligonių, asmenų, įtariamų, kad serga užkrečiamosiomis ligomis, turėjusių sąlytį, ir sukėlėjų nešiotojų būtinojo hospitalizavimo ir (ar) būtinojo izoliavimo organizavimo tvarkos patvirtinimo“.

Paieška
Renginių kalendorius
Naudingos nuorodos
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras Nugalėtojų g. 14 D,, Vilnius, Vilnius. Telefonas: (8 5) 230 0125. .