TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS ULAC VEIKLĄ IR UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ EPIDEMIOLOGINĘ PRIEŽIŪRĄ, KONTROLĘ BEI PROFILAKTIKĄ

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI
 1. Sveikatos sistemos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 63-1231);
 2. Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 66-1572);
 3. Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2225);
 4. Visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas (Žin., 2002, Nr. 72-3022);
 5. Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 1996, Nr.104-2363; 2001, Nr. 112-4069);
 6. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) ratifikavimo“ (Žin., 2008, Nr. 15-513);
 7. Farmacijos įstatymas (Žin., 2006, Nr. 78-3056; TAR, 2015, 2015-16901);
 8. Civilinės saugos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2009, Nr.159-7207);
 9. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin. 2000, Nr. 10-236);
 10. Biudžetinių įstaigų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 104-2322);
 11. Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas (TAR, 2016, Nr. 23709).
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMAI
 1. 2014 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. XII-964 „Dėl Lietuvos sveikatos 2014-2025 metų programos patvirtinimo” (TAR, 2014-07-01, Nr. 9403);
 2. 2011 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. XI-1430 „Dėl Lietuvos sveikatos sistemos 2011–2020 metų plėtros metmenų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 73-3498).
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI
 1. 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimas Nr. 1291 „Dėl Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 metų plėtros programos patvirtinimo“ (TAR, 2015-12-16, Nr. 19827);
 2. 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 94-3779);
 3. 2002 m. liepos 16 d. nutarimas Nr. 1145 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti asmenims, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų, sąrašo ir šių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkos“ pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 73-3127);
 4. 1999 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. 1267 „Dėl Užkrėstų teritorijų ir teritorijų karantino Lietuvos Respublikoje skelbimo, jo atšaukimo bei užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės priemonių užkrėstose teritorijose naudojimo tvarkos patvirtinimo“;
 5. 1999 m. kovo 30 d. nutarimas Nr. 355 „Dėl užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės priemonių, priskiriamų būtinosioms visuomenės sveikatos priežiūros priemonėms, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 38-1155).
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAI
 1. 2009 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. V-429 „Dėl Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro nuostatų patvirtinimo“ (TAR, 2018, Nr. 01788);
 2. 2018 m. lapkričio 21 d.  įsakymas Nr. V-1328 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 65 „Dėl Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo“ (TAR, 2018, Nr. 18986);
 3. 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. V-955 „Dėl Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus patvirtinimo“ (TAR, 2018-08-30, Nr. 13606);
 4. 2017 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. V-112 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. V- 772 „Dėl maisto tvarkymo įmonėse (skyriuose) kilusių per maistą plintančių užkrečiamųjų ligų protrūkių tyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2017, Nr. 2217);
 5. 2016 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. V-1159 „Dėl užkrečiamosios ligos židinio ir protrūkio epidemiologinės diagnostikos ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2016, Nr. 24923);
 6. 2016 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. V-1045 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. V-55 „Dėl Privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2016, Nr. 23071);
 7. 2016 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. V-837 „Dėl Tuberkulioze sergančių asmenų išaiškinimo ir atvejo valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2016, Nr. 19360);
 8. 2016 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. V-621 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. V-960 „Dėl Lėtinio virusinio C hepatito diagnostikos ir ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo tvirtinimo" pakeitimo“ (TAR, 2016-05-18, Nr. 13363);
 9. 2016 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. V-361 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-109 „Dėl užkrečiamųjų ligų ir statistinių ataskaitos ir apskaitos formų patvirtinimo “ pakeitimo“;
 10. 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-1531 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. V-94 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 137:2005 „Dezinfektologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo” (TAR, 2015, Nr. 21175);
 11. 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. V-1457 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. V-327 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 902011 „Dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos bendrieji saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo” (TAR, 2015, Nr. 21266);
 12. 2015 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. V-1147„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-707 „Dėl poliomielito ir ūmių vangių paralyžių epidemiologinės ir laboratorinės priežiūros ir kontrolės veiksmų plano patvirtinimo ir nacionalinio poliomielito ekspertų komiteto sudarymo“ pakeitimo“  (TAR, 2015, Nr. 15201);
 13. 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. V-1024 „Dėl ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų profilaktikos ir kontrolės 2015–2017 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (TAR, 2015-09-03, Nr. 13494);
 14. 2015 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. V-897 „Dėl pasirengimo raupų grėsmei ir raupų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo” (TAR, 2015, Nr. 2015-11902);
 15. 2015 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. V-565 „Dėl su klimato kaita susijusių ligų (alerginių ir infekcinių) 2015–2020 metų profilaktikos programos patvirtinimo“ (TAR, 2015-05-20, Nr. 7637);
 16. 2012 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. V-57 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. V-1033 „Dėl tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės 2011–2014 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 15-664);
 17. 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. V-1067 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. V-575 „Dėl kraujasiurbių nariuotakojų stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 159-7532);
 18. 2011 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. V-1023 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 29 d. įsakymo Nr. V-160 „Dėl sveikatos priežiūros sistemos reformos tęstinumo, sveikatos priežiūros infrastruktūros optimizavimo programos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 149-7011);
 19. 2011 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. V-439 „Dėl Žmogaus imunodeficito viruso perdavimo iš motinos vaikui profilaktikos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 57-2723);
 20. 2011 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. V-102 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. V-698 „Dėl Apskrities (regiono) vyriausiojo epidemiologo pareiginių nuostatų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios“ (Žin., 2011, Nr. 46-2200);
 21. 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-384 „Dėl Žmogaus imunodeficito viruso ligos diagnostikos ir gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 54-2661);
 22. 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. V-827 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-853 „Dėl Poekspozicinės žmogaus imunodeficito viruso profilaktikos skyrimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo" (2009, Žin., Nr. 120-5169);
 23. 2009 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. V-385 „Dėl patogeninių bakterijų, nustatytų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijose, identifikavimo ir tipavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin.  2009, Nr. 63-2512);
 24. 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymas Nr. V-1110 „Dėl hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo“ (Žin., 2008, Nr. 138-5465; TAR, 2014-02-19, Nr. 1804);
 25. 2007 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. V-204 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų informacijos pateikimo gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 38-1421);
 26. 2006 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. V-584 „Dėl Žemo slenksčio paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 77-3020; TAR, 2016, Nr. 20629);
 27. 2005 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. V-109 „Dėl užkrečiamųjų ligų ir statistinių ataskaitos ir apskaitos formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr.24-772; 2011, Nr. 75-3639; 2013, Nr. 92-4602; TAR, 2015, Nr. 11030; 2016, Nr. 6998);
 28. 2004 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. V-853 „Dėl Poekspozicinės žmogaus imunodeficito viruso profilaktikos skyrimo aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 179-6634);
 29. 2004 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. V-716 „Dėl darbuotojų, kurie skiepijami darbdavio lėšomis, profesijų ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.155-5664);
 30. 2003 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. V-117 „Dėl Lytiškai plintančių infekcijų, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 27-1105; TAR, 2015-07-09, Nr. 11200);
 31. 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 673 „Dėl privalomojo epidemiologinio registravimo, privalomojo informacijos apie epidemiologinio registravimo objektus turinio ir informacijos privalomojo perdavimo tvarkos patvirtinimo” (Žin., 2003, Nr.12-444);
 32. 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 676 „Dėl epidemiologiškai svarbių veiklos sričių, kuriose nesilaikant nustatytų higienos reikalavimų, galėtų kilti pavojus užsikrėsti užkrečiamosiomis ligomis bei atsirastų neinfekcinių ligų protrūkiai sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 12 – 446);
 33. 2002 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. 494 „Dėl asmenų, mirusių nuo pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, palaikų vežimo transporto priemonėmis, jų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos, laidojimo ir perlaidojimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 101-4522);
 34. 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 466 „Dėl patekimo į pavojinga ar ypač pavojinga užkrečiamąja liga susirgusiojo, įtariamo, kad serga, asmens būstą be jo sutikimo, kai reikia gelbėti šio asmens ir aplinkinių gyvybę ar sveikatą, tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 96 – 4227);
 35. 2002 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. 278 „Dėl pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi būti hospitalizuojami, izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąrašo patvirtinimo” (Žin., 2002, Nr. 62 – 2527);
 36. 2002 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. 277 „Dėl pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių asmenims ar įtariamiems sergant, taip pat šių ligų sukėlėjų nešiotojams iki bendrosios praktikos gydytojo leidimo negalima tęsti darbo, sąrašo patvirtinimo” (Žin., 2002, Nr. 62 – 2526);
 37. 2002 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. 258 „Dėl ligonių, asmenų, įtariamų, kad serga užkrečiamosiomis ligomis, turėjusių sąlytį, ir sukėlėjų nešiotojų būtinojo hospitalizavimo ir (ar) būtinojo izoliavimo organizavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 58-2362; 2009, Nr. 12-492);
 38. 2002 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. 186 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų asmeninių apsauginių priemonių, dėvimų teikiant paslaugas sergantiems ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir naudojimosi jomis taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 45 – 1734);
 39. 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 561 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 81:1999 „Gydytojas epidemiologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 112 – 3269);
KITI TEISĖS AKTAI
 1. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. V-31 „Dėl Apskrities vyriausiojo epidemiologo kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 51-2493).

Paieška
Renginių kalendorius
Naudingos nuorodos
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras Nugalėtojų g. 14 D,, Vilnius, Vilnius. Telefonas: (8 5) 230 0125. .