Teisės aktai, reglamentuojantys užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą, kontrolę ir profilaktiką

 1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. V-112 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. V- 772 „Dėl maisto tvarkymo įmonėse (skyriuose) kilusių per maistą plintančių užkrečiamųjų ligų protrūkių tyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo” (TAR, 2017, Nr. 2217)
 2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. V-1159 „Dėl užkrečiamosios ligos židinio ir protrūkio epidemiologinės diagnostikos ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo” (TAR, 2016, Nr. 24923)
 3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. Vasario 10 d. Įsakymo nr. V-109 „dėl užkrečiamųjų ligų ir statistinių ataskaitos ir apskaitos formų patvirtinimo “ pakeitimo
 4. SAM 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. V-1457 “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. V-327 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 902011 „Dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos bendrieji saugos reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo” Galioja nuo 2016-01-01
 5. SAM 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-1531 “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. V-94 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 137:2005 „Dezinfektologas. teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo" pakeitimo” Galioja nuo 2016-01-01
 6. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1267 „Dėl Užkrėstų teritorijų ir teritorijų karantino Lietuvos Respublikoje skelbimo, jo atšaukimo bei užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės priemonių užkrėstose teritorijose naudojimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo Galioja nuo 2015-12-31 (Šio nutarimo 1.2.3–1.2.5, 1.2.7, 1.2.10, 1.2.12 ir 1.2.14–1.2.16 papunkčiai įsigalioja 2016 m. balandžio 1 dieną.)
 7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl patogeninių bakterijų, nustatytų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijose, identifikavimo ir tipavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2009 m. gegužės 21 d. Nr. V-385
  Vilnius
 8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Dėl Lietuvos  Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus patvirtinimo 2015 m. Birželio 12 d. Nr. V-757 Vilnius
 9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 16 d. įsakymo nr. v-707 „Dėl poliomielito ir ūmių vangių paralyžių epidemiologinės ir laboratorinės priežiūros ir kontrolės veiksmų plano patvirtinimo ir nacionalinio poliomielito ekspertų komiteto sudarymo“ pakeitimo 2015 m. spalio 12 d. nr. v-1147 Vilnius
 10. Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 1996, Nr.104-2363; 2001, Nr. 112-4069);
 11. Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. XII-964 „Dėl Lietuvos sveikatos 2014-2025 metų programos patvirtinimo”;
 12. Lietuvos Vyriausybės 1999 m. kovo 30 d. nutarimas Nr. 355 „Dėl užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės priemonių, priskiriamų būtinosioms visuomenės sveikatos priežiūros priemonėms, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 38-1155);
 13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 16 d. nutarimas Nr. 1145 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti asmenims, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų, sąrašo ir šių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkos“ pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 73-3127);
 14. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. V-57 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. V-1033 „Dėl tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės 2011–2014 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 15-664);
 15. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. V-827 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-853 "Dėl Poekspozicinės žmogaus imunodeficito viruso profilaktikos skyrimo aprašo patvirtinimo" pakeitimo" (2009, Žin., Nr. 120-5169);
 16. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 670 „Dėl pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių taikomos ekonominės sankcijos, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 4 – 62);
 17. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. 614 „Dėl užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros organizavimo tvarkos tvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 95 – 2644);
 18. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 561 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 81:1999 „Gydytojas epidemiologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 112 – 3269);
 19. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 673 „Dėl privalomojo epidemiologinio registravimo, privalomojo informacijos apie epidemiologinio registravimo objektus turinio ir informacijos privalomojo perdavimo tvarkos patvirtinimo” (Žin., 2003, Nr.12-444);
 20. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 676 „Dėl epidemiologiškai svarbių veiklos sričių, kuriose nesilaikant nustatytų higienos reikalavimų, galėtų kilti pavojus užsikrėsti užkrečiamosiomis ligomis bei atsirastų neinfekcinių ligų protrūkiai sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 12 – 446);
 21. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. 186 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų asmeninių apsauginių priemonių, dėvimų teikiant paslaugas sergantiems ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir naudojimosi jomis taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 45 – 1734);
 22. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. 258 „Dėl ligonių, asmenų, įtariamų, kad serga užkrečiamosiomis ligomis, turėjusių sąlytį, ir sukėlėjų nešiotojų būtinojo hospitalizavimo ir (ar) būtinojo izoliavimo organizavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 58-2362; 2009, Nr. 12-492);
 23. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. 278 „Dėl pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi būti hospitalizuojami, izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąrašo patvirtinimo” (Žin., 2002, Nr. 62 – 2527);
 24. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. 277 „Dėl pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių asmenims ar įtariamiems sergant, taip pat šių ligų sukėlėjų nešiotojams iki bendrosios praktikos gydytojo leidimo negalima tęsti darbo, sąrašo patvirtinimo” (Žin., 2002, Nr. 62 – 2526);
 25. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 466 „Dėl patekimo į pavojinga ar ypač pavojinga užkrečiamąja liga susirgusiojo, įtariamo, kad serga, asmens būstą be jo sutikimo, kai reikia gelbėti šio asmens ir aplinkinių gyvybę ar sveikatą, tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 96 – 4227);
 26. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. 494 „Dėl asmenų, mirusių nuo pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, palaikų vežimo transporto priemonėmis, jų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos, laidojimo ir perlaidojimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 101-4522);
 27. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. V-716 „Dėl darbuotojų, kurie skiepijami darbdavio lėšomis, profesijų ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.155-5664);
 28. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. V-109 „Dėl užkrečiamųjų ligų ir statistinių ataskaitos ir apskaitos formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr.24-772; 2011, Nr. 75-3639; 2013, Nr. 92-4602);
 29. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. V-4 „Dėl užkrečiamųjų ligų epidemiologinės analizės, prognozės ir užkrečiamosiomis ligomis sergančiųjų sveikatos priežiūros vertinimo duomenų pateikimo krašto apsaugos ministrui, Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos direktoriui, vidaus reikalų ministrui ir Lietuvos Respublikos vyriausiajam epidemiologui“ (Žin., 2008, Nr. 6-226);
 30. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. V-559 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. V-397 „Dėl užkrečiamųjų ligų ir sveikatos problemų, dėl kurių turi būti atliekama epidemiologinė priežiūra, sąrašo ir informacijos teikimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 72-3669);
 31. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. V-102 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. V-698 „Dėl Apskrities (regiono) vyriausiojo epidemiologo pareiginių nuostatų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios“ (Žin., 2011, Nr. 46-2200);
 32. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. V-1023 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 29 d. įsakymo Nr. V-160 „Dėl sveikatos priežiūros sistemos reformos tęstinumo, sveikatos priežiūros infrastruktūros optimizavimo programos patvirtinimo" pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 149-7011);
 33. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. V-1067 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. V-575 „Dėl kraujasiurbių nariuotakojų stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 159-7532);
 34. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. V-31 „Dėl Apskrities vyriausiojo epidemiologo kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 51-2493).
⇐ Grįžti į teisės aktų sąrašą

Paieška
Renginių kalendorius
Naudingos nuorodos
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras Nugalėtojų g. 14 D,, Vilnius, Vilnius. Telefonas: (8 5) 230 0125. .