Padaliniai

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro padaliniai


Apskaitos skyrius
Organizuoja ir tvarko Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro buhalterinę apskaitą ir kitas funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka.
 

Epidemiologinės priežiūros skyrius

Organizuoja užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą Lietuvoje, siekiant užkirsti kelią užkrečiamųjų ligų (plintančių per maistą, vandenį, aplinką, kraują, zoonozių, retų ir ypač pavojingų, hospitalinių infekcijų, parazitozių, nariuotakojų platinamų ligų) atsiradimui, įvežimui ir išplitimui bei užtikrina šių ligų valdymą šalyje. Pagal kompetenciją koordinuoja ir metodiškai vadovauja visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų veiklai užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros, priešepideminių priemonių užkrečiamųjų ligų židiniuose taikymo, epidemiologinio, entomologinio monitoringo, epidemiologinės analizės ir epidemiologinės prognozės srityse; teikia organizacinę, metodinę ir konsultacinę pagalbą visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir kontrolės klausimais bei atsiradusių šių ligų židinių likvidavimo klausimais. Rengia statistinių ataskaitos formų metines suvestines, užkrečiamųjų ligų epidemiologinę analizę, vertina sergamumo tendencijas, priežastis. Metodiškai vadovauja bei dalyvauja koordinuojant įmonių, atliekančių privalomąjį profilaktinį aplinkos kenksmingumo pašalinimą (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija) veiklai užkrečiamųjų ligų profilaktikos srityje bei vykdo kitas funkcijas.
 

Imunoprofilaktikos skyrius

Organizuoja ir koordinuoja Lietuvos gyventojų skiepijimą. Metodiškai vadovauja profilaktinius skiepijimus atliekančioms įstaigoms imunoprofilaktikos taktikos, vakcinavimo technikos ir kitais su tuo susijusiais klausimais. Analizuoja vaikų profilaktinių skiepijimų rodiklius, vykdo skiepijimais valdomų (poliomielito, difterijos, kokliušo, stabligės, tymų, epideminio parotito, raudonukės, gripo, meningokokinės infekcijos, infekcinių meningitų ir kitų) užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą ir kontrolę. Pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja visuomenės sveikatos ugdymą ir sveikatos mokymą imunoprofilaktikos temomis, teikia metodinę pagalbą minėtos veiklos vykdytojams. Teisės aktų nustatyta tvarka aprūpina vakcinomis ir švirkštais skiepijimus atliekančias institucijas (pagal Nacionalinę imunoprofilaktikos programą vykdančių asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų paraiškas, paskirsto vakcinas ir švirkštus), vakcinų sandėlyje saugomos Lietuvos vakcinos, iš kurio jos išduodamos Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigoms, atliekančioms gyventojų skiepijimą, bei vykdo kitas funkcijas.
 

ŽIV/AIDS, LPI ir hepatitų epidemiologinės priežiūros skyrius

Organizuoja ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų (toliau – LPI) bei hepatitų epidemiologinę priežiūrą Lietuvoje. Teisės aktų nustatyta tvarka renka, analizuoja ir kaupia duomenis apie Lietuvos gyventojų sergamumą ŽIV/AIDS, LPI bei hepatitus,  šių ligų sukėlėjus. Metodiškai vadovauja informacijos apie ŽIV/AIDS, LPI ir hepatitus rinkimui. Dalyvauja rengiant teisės aktų užkrečiamųjų ligų profilaktikos srityje projektus, rengia metodikas, taisykles, rekomendacijas. Teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie ŽIV/AIDS, LPI bei hepatitų epidemiologinę situaciją. ŽIV/AIDS/LPI bei hepatitų prevencijos ir valdymo srityse bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis, dalyvauja Europos Sąjungos šalių ekspertų darbo grupėse bei užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros tinkluose. Dalyvauja rengiant ir tobulinant sveikatos priežiūros ir kitus specialistus bei vykdo kitas funkcijas, numatytas teisės aktuose.

Informacinės sistemos valdymo skyrius

Teisės aktų nustatyta tvarka registruoja užkrečiamųjų ligų atvejus bei užkrečiamųjų ligų sukėlėjų atvejus bei tvarko, analizuoja, kaupia duomenis apie Lietuvos gyventojų sergamumą užkrečiamosiomis ligomis ir užkrečiamųjų ligų sukėlėjus (tvarko Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinę sistemą). Rengia statistines ataskaitų formas apie sergamumą užkrečiamosiomis ligomis, informaciją apie užkrečiamųjų ligų sukėlėjus, išskirtus asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijose ir teikia viešus duomenis (agreguotus, statistinius) nacionalinėms ir tarptautinėms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.
 

Švietimo ir komunikacijos skyrius

Informuoja ir šviečia visuomenę užkrečiamųjų ligų profilaktikos klausimais. Pagal kompetenciją rengia ir teikia visuomenei ir žiniasklaidai informaciją apie valstybės užkrečiamųjų ligų prevencijos ir valdymo politiką, epidemiologinę priežiūrą, imunoprofilaktiką.
 

Bendrųjų reikalų skyrius

Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir koordinuoja Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (toliau – Centro) ūkinę veiklą, sudaro tinkamas darbo sąlygas Centro darbuotojams, organizuoja Centro struktūrinių padalinių aprūpinimą ilgalaikiu ir trumpalaikiu materialiuoju ir nematerialiuoju turtu bei vykdo kitas funkcijas.
 


 
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras:
 • pagrindinė, specializuota institucija vykdanti Lietuvos gyventojų sergamumo užkrečiamosiomis ligomis (viso 103 ligų) stebėseną bei nuolatos teikianti informaciją visuomenei (www.ulac.lt);
 • pagrindinė, specializuota įstaiga teikianti patikimą informaciją žiniasklaidai apie gyventojų sergamumą užkrečiamomis ligomis bei skiepijimų apimtis;
 • vienintelė valstybės įstaiga išduodanti valstybės kompensuojamas vakcinas sveikatos priežiūros įstaigoms vaikų profilaktiniams skiepijimams pagal kalendorių;
 • pagrindinė valstybės įstaiga šalies mastu vykdanti gripo stebėseną šalyje;
 • pagrindinė, specializuota įstaiga šalyje vykdanti ŽIV prevenciją, švietimą, specialistų kvalifikacijos tobulinimą ŽIV ir lytiškai plintančių infekcijų prevencijos srityse;
 • pagrindinė, specializuota įstaiga vykdanti gyventojų skiepijimų stebėseną;
 • per visą veiklos dešimtmetį ULAC medikai parengė 116 metodinių rekomendacijų specialistams, per 20 metodinių leidinių su socialiniais partneriais iš kitų sektorių;
 • daugiausiai organizuojanti švietėjiškų kampanijų gyventojams apie užkrečiamųjų ligų profilaktiką (http://www.ulac.lt/lt/svietejiskos-akcijos);
 • pagrindinė šalies įstaiga teikianti duomenis į Europos skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemą dėl užkrečiamųjų ligų (EWRS) bei Pasaulio sveikatos organizacijai;
 • pagrindinė, specializuota šalies įstaiga ekspertiniame lygyje bendradarbiaujanti su europine ekspertine institucija - Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru ;
 • pagrindinė, specializuota sveikatos įstaiga daugiausiai bendradarbiaujanti su Jungtinių Tautų institucijomis, Pasaulio sveikatos organizacija teikiant duomenis, įgyvendinant projektus, gyventojų švietimą, rengiant metodines rekomendacijas specialistams ir visuomenei;
 • ULAC medikai yra tarptautinių užkrečiamųjų ligų tinklų ekspertai, kasmet dalyvaujantys tarptautiniuose ekspertų susirinkimuose, yra kasmet apmokomi geros praktikos ir tokiu būdu yra vieninteliai šalyje turintys aukščiausią kvalifikaciją užkrečiamųjų ligų stebėsenos srityje;
 • vienintelė šalyje valstybės įstaiga daugiausiai apmokiusi įvairių sričių specialistų apie užkrečiamųjų ligų profilaktiką (arti 10 tūkst. per 10 metų);
 • viena žinomiausių visuomenės sveikatos įstaigų gyventojams; tai patvirtina ULAC interneto svetainės www.ulac.lt peržiūrų skaičius: pernai (2019 m.) ULAC interneto svetainę aplankė rekoerdinis skaičius interesantų (2,4 mln.) peržiūrų ir tai dvigubai daugiau nei užpernai.


Paieška
Renginių kalendorius
Naudingos nuorodos
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras Nugalėtojų g. 14 D,, Vilnius, Vilnius. Telefonas: (8 5) 230 0125. .