Padaliniai

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro padaliniai


Apskaitos skyrius
Organizuoja ir tvarko Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro buhalterinę apskaitą ir kitas funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka.
 

Epidemiologinės priežiūros skyrius

Organizuoja užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą Lietuvoje, siekiant užkirsti kelią užkrečiamųjų ligų (plintančių per maistą, vandenį, aplinką, kraują, zoonozių, retų ir ypač pavojingų, hospitalinių infekcijų, parazitozių, nariuotakojų platinamų ligų) atsiradimui, įvežimui ir išplitimui bei užtikrina šių ligų valdymą šalyje. Pagal kompetenciją koordinuoja ir metodiškai vadovauja visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų veiklai užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros, priešepideminių priemonių užkrečiamųjų ligų židiniuose taikymo, epidemiologinio, entomologinio monitoringo, epidemiologinės analizės ir epidemiologinės prognozės srityse; teikia organizacinę, metodinę ir konsultacinę pagalbą visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir kontrolės klausimais bei atsiradusių šių ligų židinių likvidavimo klausimais. Rengia statistinių ataskaitos formų metines suvestines, užkrečiamųjų ligų epidemiologinę analizę, vertina sergamumo tendencijas, priežastis. Metodiškai vadovauja bei dalyvauja koordinuojant įmonių, atliekančių privalomąjį profilaktinį aplinkos kenksmingumo pašalinimą (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija) veiklai užkrečiamųjų ligų profilaktikos srityje bei vykdo kitas funkcijas.
 

Imunoprofilaktikos skyrius

Organizuoja ir koordinuoja Lietuvos gyventojų skiepijimą. Metodiškai vadovauja profilaktinius skiepijimus atliekančioms įstaigoms imunoprofilaktikos taktikos, vakcinavimo technikos ir kitais su tuo susijusiais klausimais. Analizuoja vaikų profilaktinių skiepijimų rodiklius, vykdo skiepijimais valdomų (poliomielito, difterijos, kokliušo, stabligės, tymų, epideminio parotito, raudonukės, gripo, meningokokinės infekcijos, infekcinių meningitų ir kitų) užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą ir kontrolę. Pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja visuomenės sveikatos ugdymą ir sveikatos mokymą imunoprofilaktikos temomis, teikia metodinę pagalbą minėtos veiklos vykdytojams. Teisės aktų nustatyta tvarka aprūpina vakcinomis ir švirkštais skiepijimus atliekančias institucijas (pagal Nacionalinę imunoprofilaktikos programą vykdančių asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų paraiškas, paskirsto vakcinas ir švirkštus), vakcinų sandėlyje saugomos Lietuvos vakcinos, iš kurio jos išduodamos Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigoms, atliekančioms gyventojų skiepijimą, bei vykdo kitas funkcijas.
 

ŽIV/AIDS, LPI ir hepatitų epidemiologinės priežiūros skyrius

Organizuoja ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų (toliau – LPI) bei hepatitų epidemiologinę priežiūrą Lietuvoje. Teisės aktų nustatyta tvarka renka, analizuoja ir kaupia duomenis apie Lietuvos gyventojų sergamumą ŽIV/AIDS, LPI bei hepatitus,  šių ligų sukėlėjus. Metodiškai vadovauja informacijos apie ŽIV/AIDS, LPI ir hepatitus rinkimui. Dalyvauja rengiant teisės aktų užkrečiamųjų ligų profilaktikos srityje projektus, rengia metodikas, taisykles, rekomendacijas. Teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie ŽIV/AIDS, LPI bei hepatitų epidemiologinę situaciją. ŽIV/AIDS/LPI bei hepatitų prevencijos ir valdymo srityse bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis, dalyvauja Europos Sąjungos šalių ekspertų darbo grupėse bei užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros tinkluose. Dalyvauja rengiant ir tobulinant sveikatos priežiūros ir kitus specialistus bei vykdo kitas funkcijas, numatytas teisės aktuose.

Informacinės sistemos valdymo skyrius

Teisės aktų nustatyta tvarka registruoja užkrečiamųjų ligų atvejus bei užkrečiamųjų ligų sukėlėjų atvejus bei tvarko, analizuoja, kaupia duomenis apie Lietuvos gyventojų sergamumą užkrečiamosiomis ligomis ir užkrečiamųjų ligų sukėlėjus (tvarko Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinę sistemą). Rengia statistines ataskaitų formas apie sergamumą užkrečiamosiomis ligomis, informaciją apie užkrečiamųjų ligų sukėlėjus, išskirtus asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijose ir teikia viešus duomenis (agreguotus, statistinius) nacionalinėms ir tarptautinėms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.
 

Švietimo ir komunikacijos skyrius

Informuoja ir šviečia visuomenę užkrečiamųjų ligų profilaktikos klausimais. Pagal kompetenciją rengia ir teikia visuomenei ir žiniasklaidai informaciją apie valstybės užkrečiamųjų ligų prevencijos ir valdymo politiką, epidemiologinę priežiūrą, imunoprofilaktiką.
 

Bendrųjų reikalų skyrius

Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir koordinuoja Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (toliau – Centro) ūkinę veiklą, sudaro tinkamas darbo sąlygas Centro darbuotojams, organizuoja Centro struktūrinių padalinių aprūpinimą ilgalaikiu ir trumpalaikiu materialiuoju ir nematerialiuoju turtu bei vykdo kitas funkcijas.

Paieška
Renginių kalendorius
Naudingos nuorodos
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras Nugalėtojų g. 14 D,, Vilnius, Vilnius. Telefonas: (8 5) 230 0125. .